Jeśli szukasz ciekawych zajęć dodatkowych, jesteś finalistą lub laureatem olimpiad i konkursów kuratoryjnych, jesteś uczniem VI klasy szkoły podstawowej lub wyższej a także uczniem szkoły ponadpodstawowej oraz mieszkasz na terenie powiatu gdańskiego weź udział w rekrutacji do projektu "Zdolni z Pomorza - powiat gdański" i zostań jego uczestnikiem w roku szkolnym 2020/2021.

Zapraszamy osoby szczególne uzdolnienie z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych

 

Komplet dokumentów do pobrania (plik zip)

 

Harmonogram rekrutacji- matematyka, fizyka i informatyka
1. Rozpoczęcie rekrutacji od 8 czerwca 2020.
2. Zgłoszenie uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 2 – do 5 lipca 2020.
3. Badania psychologiczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 2 w okresie od 08.06.2020 do 31.08.2020
4. Ustalenie list uczniów piszących TUK do 31.08.2020
5. Przeprowadzenie TUK – 05.09.2020
6. Sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów zakwalifikowanych, list rezerwowych – do 30.09.2020

Harmonogram rekrutacji – biologia, chemia i kompetencje społeczne
1. Rozpoczęcie rekrutacji od 08 czerwca 2020.
2. Zgłoszenie uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 2 – do 5 lipca 2020.
3. Praca nad projektami w okresie 08.06.2020 do 17.09.2020.
4. Przekazanie rezultatów projektu do LNCK przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 4 – do 18.09.2020.
5. Prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną w LNCK przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 4 do 28.09.2020.
6. Przygotowanie list rankingowych do 30.09.2020.
7. Dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 2 - po 1.10.2020.

 

 

 

W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących rozpatrywane będą wnioski o wsparcie finansowe dla uczniów biorących udział w projekcie „Zdolni z Pomorza- Powiat Gdański” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Starostwo Powiatu Gdańskiego.

Stypendia będą przyznawane w oparciu o regulamin z uwzględnieniem kryteriów związanych z:

1. Sytuacją społeczno-ekonomiczną ucznia

  • rodzina wielodzietna/Karta Dużej Rodziny/
  • posiadanie aktualnej decyzji o prawie do zasiłku rodzinnego
  • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
  • odległość od miejsca zamieszkania do miejsca prowadzenia zajęć przez LCNK.

2. Szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach jak i w konkursach projektów. /kserokopie dyplomów, tytuł laureata, finalisty, lista uczestnika/
3. Opinia nauczyciela, wychowawcy lub pedagoga szkolnego o postępach w nauce szczególnie w przedmiotach objętych wsparciem projektu.
4. Ocena aktywności ucznia w projekcie wykonana przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Przyznawane stypendia przeznaczone są na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem uzdolnień ucznia. Prosimy o dostarczenie pełnej dokumentacji do sekretariatu szkoły lub przekazanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w LCNK do 12 lutego 2020 roku dopiskiem „Zdolni z Pomorza – stypendia”.

Koordynator projektu: Aszyk Piotr

Dodatkowe informacje o załącznikach:
1. Przez trudną sytuację materialną ucznia rozumie się udokumentowane pobieranie zasiłku rodzinnego, alimentów, wsparcia MOPS, zasiłku z urzędu pracy lub Karta Dużej Rodziny (kopia dokumentu).
2. Przez wysoką średnią ocen rozumie się średnią powyżej 4,5. Wartość średniej ocen potwierdza na wydruku wychowawca klasy ucznia.
3. Uzyskanie laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych i olimpiad szczebla ogólnopolskiego i regionalnego otrzymuje potwierdza na wydruku wychowawca klasy ucznia.
4. Udział w konkursach projektów, kołach olimpijczyka, spotkaniach akademickich, organizowanych za pośrednictwem LCNK - proszę opisać w uzasadnieniu wniosku.
5. Obecność na zajęciach "Zdolni z Pomorza" przedstawia na spotkaniu komisji stypendialnej prowadzący zajęcia.

 

Informacje o stypendiach w roku szkolnym 2019/2020:

https://powiat-gdanski.pl/zdolni-z-pomorza

Dnia 16 listopada jako prelegentka uczestniczyłam w III Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej pt. „Mózg nieposkromiony. Dążenie człowieka do doskonałości” zorganizowanej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.

Wydarzenie odbyło się w gmachu Politechniki Gdańskiej, a zaczęło się od uroczystego powitania. Mogliśmy wysłuchać także ciekawego wykładu dotyczącego faktów i mitów na temat mózgu. Potem rozeszliśmy się do konkretnych sal, w których odbywały się poszczególne sesje. Razem z Jakubem Ginterem uczestniczyłam w sesji nauk humanistycznych i społecznych.

Miałam okazję wygłosić swoją prelekcję  pt. „Mózg a filozofia”, gdzie rozważałam aspekty związane z ludzkim mózgiem i umysłem z perspektywy filozoficznej. Po poszczególnych wystąpieniach była także możliwość dyskusji i zadawania pytań. Pomiędzy sesjami można było także podziwiać wystawy czasowe zaprojektowane przez uczniów i partnerów konferencji.

Sama konferencja była świetną okazją dla młodych ludzi, którzy mogli poczuć się jak prawdziwi naukowcy, udzielając krótkich wykładów związanych z ich pasjami.

Jako przedstawiciele pruszczańskiej grupy kompetencji społecznych ze „Zdolnych z Pomorza” uczestniczyliśmy w piątek (07.11.2019) w zaaranżowanym przez nas spotkaniu ze Starostą naszego powiatu- panem Stefanem Skoniecznym.

Naszym celem było uzyskanie objęcia przez starostwo patronatem honorowym projektów, które chcemy zrealizować w tym roku szkolnym. Oba projekty mają skupić się na promowaniu czytelnictwa w naszej lokalnej społeczności. Spotkanie okazało się kolejnym sukcesem. Pan Starosta zgodził się na zostanie naszym patronem oraz zaoferował nam swoją pomoc w postaci wsparcia w uzyskaniu potrzebnych nam środków do realizacji naszych zamierzeń, takich jak np. lokal, w którym mają odbyć się zaplanowane przez nas wydarzenia. Udzielił nam także dużo cennych rad i wskazówek, które z pewnością wykorzystamy w przyszłości.

Wierzymy w to, że współpraca z przedstawicielami samorządu terytorialnego będzie korzystna nie tylko dla naszych projektów i działań, ale także dla nas samych, gdyż jest to niesamowita okazja do rozwoju naszych własnych kompetencji społecznych.

W dniu 5 października 2019 w budynku ZSOiO odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat gdański”. Po krótkim powitaniu przybyłych uczniów i ich rodziców przez nowego koordynatora Piotra Aszyk, głos zabrał Starosta Powiatu Gdańskiego Stefan Skonieczny. Starosta powitał nowych uczestników projektu, wspominał o sukcesach obecnych uczestników oraz po raz kolejny potwierdził zaangażowanie Starostwa w edukacje dzieci i młodzieży. Przejawem m.in. działalności Starostwa jest modernizacja szkół należących do Powiatu oraz powstawanie nowoczesnych kierunków kształcenia. Dyrektor ZSOiO p. Artur Drabiuk, także potwierdził aktywne uczestnictwo szkoły w rozwoju projektu i wsparcie dla uczniów i rodziców. W dalszej części spotkania zaprezentowali się prowadzący zajęcia oraz omówiono sprawy organizacyjne a po zakończeniu części oficjalnej odbyło się jak zawsze, nieformalne spotkanie przybyłych gości, prowadzących, uczniów i ich rodziców.


Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w projekcie Zdolni z Pomorza - powiat gdański, które odbędzie się budynku internatu ZSOiO (sala świetlicy) w dniu 5 października o godz. 10:00

 

 

Zdolni z Pomorza – powiat gdański: zakończenie kolejnego roku

W dniu 15 czerwca 2019 w budynku ZSOiO w Pruszczu Gdańskim odbyło się uroczyste zakończenie kolejnego roku w projekcie „Zdolni z Pomorza” – powiat gdański.

Dzięki projektowi, który jest skierowany do najwybitniejszych uczniów województwa pomorskiego, w powiecie gdańskim ponad 60 uczniów mogło rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Ważną częścią projektu, jest wsparcie udzielane przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim oraz dyrekcję Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących, czego wyrazem było uczestnictwo Starosty Gdańskiego Stefana Skoniecznego oraz Dyrektora Artura Drabiuka.

Spotkanie rozpoczął koordynator projektów naszym Powiecie – p. Jan Kopiński. Po krótkim podsumowaniu tegorocznych działań, nastąpiła najważniejsza cześć uroczystości – wręczenie nagród i wyróżnień.  Rozdanie rozpoczęto od grupy informatyków, którzy zajęli I miejsce w konkursie projektów, a następnie grupie społecznej, która zajęła III miejsce. Nagrody wręczali nauczyciele prowadzący oraz Starosta Gdański.

Na koniec spotkania, w związku z końcem współpracy, odbyło się uroczyste podziękowanie dla nauczycieli: Moniki Ficek  i Izabeli Kosiedowskiej oraz koordynatora Jana Kopińskiego. Panu Janowi specjalne podziękowania przekazali Starosta Gdański Stefan Skonieczny oraz Dyrektor Artuk Drabiuk. Starosta podkreślił wielką rolę, jaką pełnią projekty rozwijające umiejętności młodzieży, a Dyrektor potwierdził wsparcie Szkoły w dalszych etapach projektu.

Po uroczystym zakończeniu, jak już jest w zwyczaju spotkań Zdolny z Pomorza, gdzie uczestniczą także rodzice uczniów, odbyło się kuluarowe spotkanie gdzie omawiano przeszłe działania, ale także rozpoczęto planować kolejne projekty i zadania.

Nagrodzonym życzymy kolejny sukcesów.

Dostępna jest strona internetowa IAN -> zobacz

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Dokumenty do pobrani (pobierz - plik zip z dokumentami edytowalnymi)

Zgłoszenie zamiaru udziału w projekcie – do 24 czerwca 2019 r.