Stypendia 2018/2019

W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących rozpatrywane będą wnioski o wsparcie finansowe dla uczniów biorących udział w projekcie „Zdolni z Pomorza- Powiat Gdański” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Starostwo Powiatu Gdańskiego. Stypendia będą przyznawane w oparciu o regulamin z uwzględnieniem kryteriów związanych z:

  1. Sytuacją społeczno-ekonomiczną ucznia – rodzina wielodzietna/Karta Dużej Rodziny/ – posiadanie aktualnej decyzji o prawie do zasiłku rodzinnego – posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności – odległość od miejsca zamieszkania do miejsca prowadzenia zajęć przez LCNK.
  2. Szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach jak i w konkursach projektów. /kserokopie dyplomów, tytuł laureata, finalisty, lista uczestnika/
  3. Opinia nauczyciela, wychowawcy lub pedagoga szkolnego o postępach w nauce szczególnie w przedmiotach objętych wsparciem projektu.
  4. Ocena aktywności ucznia w projekcie wykonana przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Przyznawane stypendia przeznaczone są na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem uzdolnień ucznia. Prosimy o dostarczenie pełnej dokumentacji do sekretariatu szkoły lub przekazanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w LCNK do 22 stycznia 2019 roku z dopiskiem Zdolni z Pomorza-stypendia .

Załączniki: (plik zip)