Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 planowane jest w dniu 24 października 2020

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, planujemy spotkanie online na godz. 11 w dniu 24.10.2020.

Spotkanie w MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8b1063088116439ebb7fba38620c10c3%40thread.tacv2/1603525804064?context=%7b%22Tid%22%3a%22772846ab-281b-44e5-9b24-c36fb468befe%22%2c%22Oid%22%3a%22b3c24df7-4970-41e8-ae2d-9fca1c4b33d7%22%7d

 

Także spotkanie na fb.