Ostatnia aktualizacja: 2022-05-20

 

21 maja

Informatyka, grupa I: 8:30-10:45,  grupa II: 10:50-13:05

Matematyka - 8:30-10:00 (p. Kinga), 10:00-11:30 (p. Artur)

Biologia: 11:00-12:30

Kompetencje społeczne: 9:30-11:00

Fizyka:(zajęcia odwołane)   

 

28 maja

Informatyka, (zajęcia odwołane)   

Matematyka - 8:30-10:00 (p. Kinga), 10:00-11:30 (p. Artur)

Biologia: 11:00-12:30

Kompetencje społeczne: 9:30-11:00

Fizyka: (zajęcia odwołane)  

 

4 czerwca

Informatyka, grupa I: 8:30-10:45,  grupa II: 10:50-13:05

Matematyka - 8:30-10:00 (p. Kinga), 10:00-11:30 (p. Artur)

Biologia: 11:00-12:30

Kompetencje społeczne: 9:30-11:00

Fizyka:(zajęcia odwołane)   

 

Prosimy o sprawdzanie strony, gdyż z różnych powodów terminy zajęć mogą ulec zmianie.

 


Miejsce zajęć

 

Lista przyznanych stypendiów (plik pdf)

 

 

W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących rozpatrywane będą wnioski o wsparcie finansowe dla uczniów biorących udział w projekcie „Zdolni z Pomorza- Powiat Gdański” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Starostwo Powiatu Gdańskiego.

Stypendia będą przyznawane w oparciu o regulamin z uwzględnieniem kryteriów związanych z:

1. Sytuacją społeczno-ekonomiczną ucznia

  • trudna sytuacja materialna ucznia,
  • wysoka średnia ocen w dziedzinach objętych wsparciem,
  • udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach,
  • aktywny udział na zajęciach w ramach projektu „Zdolni z Pomorza- Powiat Gdański”,
  • ocena pracy przez nauczyciela w LCNK.

Przyznawane stypendia przeznaczone są na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem uzdolnień ucznia. Prosimy o dostarczenie pełnej dokumentacji do sekretariatu szkoły lub przekazanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w LCNK do 7 marca 2022 roku dopiskiem „Zdolni z Pomorza – stypendia”.

Koordynator projektu: Aszyk Piotr

Dodatkowe informacje o załącznikach:
1. Przez trudną sytuację materialną ucznia rozumie się udokumentowane pobieranie zasiłku rodzinnego, alimentów, wsparcia MOPS, zasiłku z urzędu pracy lub Karta Dużej Rodziny (kopia dokumentu).
2. Przez wysoką średnią ocen rozumie się średnią powyżej 4,5. Wartość średniej ocen potwierdza na wydruku wychowawca klasy ucznia.
3. Uzyskanie laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych i olimpiad szczebla ogólnopolskiego i regionalnego otrzymuje potwierdza na wydruku wychowawca klasy ucznia.
4. Udział w konkursach projektów, kołach olimpijczyka, spotkaniach akademickich, organizowanych za pośrednictwem LCNK - proszę opisać w uzasadnieniu wniosku.
5. Obecność na zajęciach "Zdolni z Pomorza" przedstawia na spotkaniu komisji stypendialnej prowadzący zajęcia.

UWAGI 

- stypendium przyznawane jest tylko uczniom, którzy uczeszczają do szkół mieszczących się na terenie powiatu gdańskiego

- oświadczenie o niepobieraniu innego stypendium finansowanego ze środków UE, NIE JEST WYMAGANE, JEŚLI UCZEŃ POBIERA STYPENDIUM FINASOWANE ZE ŚRODKÓW UE

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych w dniu 5 lutego 2022 r. na spotkanie akademickie z chemii pt. "O kompleksach słów kilka...", realizowane w ramach projektu "Zdolni z Pomorza - Politechnika Gdańska".
 
Szczegółowe informacje dotyczące spotkania dostępne są na stronie: https://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/5-lutego-2022-r.-o-kompleksach-slow-kilka
 
Rekrutacja odbywa się przez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy
 
 

Zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej - Zdolni z Pomorza.

Jeżeli jesteś w projekcie Zdolni z Pomorza - powiat gdański, a Twoja szkoła nie uczestniczy w Pomorskiej Lidze Zadaniowej - zgłoś się do nas i przejdź eliminacje I etapu kwalifikacyjnego PLZ w ZSOiO.

Terminy eliminacji:

26.10.2021 r. – godz. 8:00–9:00 MATEMATYKA

26.10.2021 r. – godz. 10.00–11:00 BIOLOGIA

27.10.2021 r. – godz. 8:00–9:00 FIZYKA

27.10.2021 r. – godz. 10.00–11:00 PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

28.10.2021 r. – godz. 8:00–9:00 CHEMIA

28.10.2021r. – godz. 10.00–11:00 INFORMATYKA

 

Kwalifikacje odbędą się w sali A16, budynek główny.

Uczniowie powinni zaopatrzyć się w następujące pomoce dodatkowe startując w konkursach z następujących przedmiotów:
chemia – kalkulator prosty
fizyka – kalkulator prosty (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), linijka i ekierka (tylko szkoły podstawowe), tabela wzorów maturalnych z fizyki (szkoły ponadpodstawowe)
matematyka – kalkulator prosty, cyrkiel, linijka
informatyka – kalkulator prosty
 

 

Zgłoszenia: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Proszę o wypełnienie dokumentów z datą 2021-10-23 (data pierwszych zajęć) i przekazanie ich prowadzącemu lub w sekretariacie ZSOiO.

Dokumenty (plik zip)

W roku szkolnym 2021/2022 Politechnika Gdańska prowadzi rekrutację uzupełniającą na kółka olimpijskie, organizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych akademickich w projekcie „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”:

 

Planowana jest realizacja zajęć kółek olimpijskich w siedzibie uczelni z zachowaniem dystansu społecznego i innych obostrzeń wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju i na Pomorzu. Zajęcia kółek olimpijskich będą odbywały się w wybrane soboty, spotkania będą trwały jednorazowo 3-4 godziny lekcyjne.

 

Rekrutacja na zajęcia odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów w kółkach olimpijskich dostępne są na podanych powyżej stronach internetowych.

Dostęp do nich jest również możliwy poprzez stronę: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza, w zakładce „Formy wsparcia akademickiego” -> „Kółka olimpijskie”.

 

Wypełnione, podpisane i zeskanowane formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 27 października 2021 r. na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Uruchomienie zajęć wszystkich kółek olimpijskich planowane jest w drugiej połowie listopada.

Szczegółowe harmonogramy spotkań podane zostaną w późniejszym terminie, zamieszczone zostaną na stronach www poszczególnych kółek.