Rozpoczął się nabór uczniów na Kółka Olimpijskie w ramach projektu Zdolni z Pomorza Uniwersytet Gdański. Wszelkie informacje znajdują się na stronie projektu Urzędu Marszałkowskiego oraz na stronie Wydziału.

https://mat.ug.edu.pl/zdolni/?c=olimpijskie

https://zdolnizpomorza.pl/index.php/kolka-olimpijskie

 

W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących rozpatrywane będą wnioski o wsparcie finansowe dla uczniów biorących udział w projekcie „Zdolni z Pomorza- Powiat Gdański” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Starostwo Powiatu Gdańskiego.

Stypendia będą przyznawane w oparciu o regulamin z uwzględnieniem kryteriów związanych z:

1. Sytuacją społeczno-ekonomiczną ucznia

  • trudna sytuacja materialna ucznia,
  • wysoka średnia ocen w dziedzinach objętych wsparciem,
  • udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach,
  • aktywny udział na zajęciach w ramach projektu „Zdolni z Pomorza- Powiat Gdański”,
  • ocena pracy przez nauczyciela w LCNK.

Przyznawane stypendia przeznaczone są na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem uzdolnień ucznia. Prosimy o dostarczenie pełnej dokumentacji do sekretariatu szkoły lub przekazanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w LCNK do 22 lutego 2021 roku dopiskiem „Zdolni z Pomorza – stypendia”.

Koordynator projektu: Aszyk Piotr

Dodatkowe informacje o załącznikach:
1. Przez trudną sytuację materialną ucznia rozumie się udokumentowane pobieranie zasiłku rodzinnego, alimentów, wsparcia MOPS, zasiłku z urzędu pracy lub Karta Dużej Rodziny (kopia dokumentu).
2. Przez wysoką średnią ocen rozumie się średnią powyżej 4,5. Wartość średniej ocen potwierdza na wydruku wychowawca klasy ucznia.
3. Uzyskanie laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych i olimpiad szczebla ogólnopolskiego i regionalnego otrzymuje potwierdza na wydruku wychowawca klasy ucznia.
4. Udział w konkursach projektów, kołach olimpijczyka, spotkaniach akademickich, organizowanych za pośrednictwem LCNK - proszę opisać w uzasadnieniu wniosku.
5. Obecność na zajęciach "Zdolni z Pomorza" przedstawia na spotkaniu komisji stypendialnej prowadzący zajęcia.

UWAGI 

- stypendium przyznawane jest tylko uczniom, którzy uczeszczają do szkół mieszczących się na terenie powiatu gdańskiego

- oświadczenie o niepobieraniu innego stypendium finansowanego ze środków UE, NIE JEST WYMAGANE

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o IV Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej – PROGRAM (zobacz)

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 planowane jest w dniu 24 października 2020

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, planujemy spotkanie online na godz. 11 w dniu 24.10.2020.

Spotkanie w MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8b1063088116439ebb7fba38620c10c3%40thread.tacv2/1603525804064?context=%7b%22Tid%22%3a%22772846ab-281b-44e5-9b24-c36fb468befe%22%2c%22Oid%22%3a%22b3c24df7-4970-41e8-ae2d-9fca1c4b33d7%22%7d

 

Także spotkanie na fb.

W sobotę 18 września 2020 zakończył się konkurs projektów 2019/2020. Z powodu pandemii część zespołów nie ukończyła swoich przedsięwzięć, jednak te, które dotarły do finału, miały okazję się zaprezentować i pokazać efekty swoich prac.

Z powiatu gdańskiego, zespół z kompetencji społecznych uzyskał wyróżnienie za projekt "Chodź, przeczytaj!"

 

Więcej szczegółów i galeria zdjęć: Zdolni z Pomorza

Jeśli szukasz ciekawych zajęć dodatkowych, jesteś finalistą lub laureatem olimpiad i konkursów kuratoryjnych, jesteś uczniem VI klasy szkoły podstawowej lub wyższej a także uczniem szkoły ponadpodstawowej oraz mieszkasz na terenie powiatu gdańskiego weź udział w rekrutacji do projektu "Zdolni z Pomorza - powiat gdański" i zostań jego uczestnikiem w roku szkolnym 2020/2021.

Zapraszamy osoby szczególne uzdolnienie z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych

 

Komplet dokumentów do pobrania (plik zip)

 

Harmonogram rekrutacji- matematyka, fizyka i informatyka
1. Rozpoczęcie rekrutacji od 8 czerwca 2020.
2. Zgłoszenie uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 2 – do 5 lipca 2020.
3. Badania psychologiczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 2 w okresie od 08.06.2020 do 31.08.2020
4. Ustalenie list uczniów piszących TUK do 31.08.2020
5. Przeprowadzenie TUK – 05.09.2020
6. Sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów zakwalifikowanych, list rezerwowych – do 30.09.2020

Harmonogram rekrutacji – biologia, chemia i kompetencje społeczne
1. Rozpoczęcie rekrutacji od 08 czerwca 2020.
2. Zgłoszenie uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 2 – do 5 lipca 2020.
3. Praca nad projektami w okresie 08.06.2020 do 17.09.2020.
4. Przekazanie rezultatów projektu do LNCK przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 4 – do 18.09.2020.
5. Prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną w LNCK przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 4 do 28.09.2020.
6. Przygotowanie list rankingowych do 30.09.2020.
7. Dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 2 - po 1.10.2020.

 

 

 

W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących rozpatrywane będą wnioski o wsparcie finansowe dla uczniów biorących udział w projekcie „Zdolni z Pomorza- Powiat Gdański” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Starostwo Powiatu Gdańskiego.

Stypendia będą przyznawane w oparciu o regulamin z uwzględnieniem kryteriów związanych z:

1. Sytuacją społeczno-ekonomiczną ucznia

  • rodzina wielodzietna/Karta Dużej Rodziny/
  • posiadanie aktualnej decyzji o prawie do zasiłku rodzinnego
  • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
  • odległość od miejsca zamieszkania do miejsca prowadzenia zajęć przez LCNK.

2. Szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach jak i w konkursach projektów. /kserokopie dyplomów, tytuł laureata, finalisty, lista uczestnika/
3. Opinia nauczyciela, wychowawcy lub pedagoga szkolnego o postępach w nauce szczególnie w przedmiotach objętych wsparciem projektu.
4. Ocena aktywności ucznia w projekcie wykonana przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Przyznawane stypendia przeznaczone są na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem uzdolnień ucznia. Prosimy o dostarczenie pełnej dokumentacji do sekretariatu szkoły lub przekazanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w LCNK do 12 lutego 2020 roku dopiskiem „Zdolni z Pomorza – stypendia”.

Koordynator projektu: Aszyk Piotr

Dodatkowe informacje o załącznikach:
1. Przez trudną sytuację materialną ucznia rozumie się udokumentowane pobieranie zasiłku rodzinnego, alimentów, wsparcia MOPS, zasiłku z urzędu pracy lub Karta Dużej Rodziny (kopia dokumentu).
2. Przez wysoką średnią ocen rozumie się średnią powyżej 4,5. Wartość średniej ocen potwierdza na wydruku wychowawca klasy ucznia.
3. Uzyskanie laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych i olimpiad szczebla ogólnopolskiego i regionalnego otrzymuje potwierdza na wydruku wychowawca klasy ucznia.
4. Udział w konkursach projektów, kołach olimpijczyka, spotkaniach akademickich, organizowanych za pośrednictwem LCNK - proszę opisać w uzasadnieniu wniosku.
5. Obecność na zajęciach "Zdolni z Pomorza" przedstawia na spotkaniu komisji stypendialnej prowadzący zajęcia.

 

Informacje o stypendiach w roku szkolnym 2019/2020:

https://powiat-gdanski.pl/zdolni-z-pomorza